Ochrana informací a GDPR

Níže uvedený text obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Je v souladu s právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Název: ON tisk, s.r.o.
Sídlo: Křesomyslova 384/17, 140 00 Praha 4
IČ: 24131806
DIČ: CZ24131806
ID datové schránky: 9jk4fug
www.on-tisk.cz

Se správcem se můžete spojit pomocí těchto kontaktů:

tel.: +420 245 006 228
e-mail: gdpr@on-tisk.cz

2. Proč osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

  1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  2. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek.
Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, poskytování obchodních informací zákazníkům, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku.
Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce (např. ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje a ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), pro ochranu oprávněných zájmů správce (ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

2.1 Osobní údaje a jejich zpracování

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

  1. Základní identifikační údaje – jméno a příjmení, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ,
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa (ta je pro nás Vaším jedinečným identifikátorem),
  3. informace o službách, které Vám poskytujeme,
  4. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, formulářů a telefonních hovorů
  5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách,
  6. lokalizační údaje – adresy, které nám poskytujete pro realizaci služeb,
  7. síťové identifikátory – cookies

3.1 Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.
Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

3.2 Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů a údajů o zakázkách, kterou jako správce vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem naší společnosti. Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

3.3 Sdílení osobních údajů

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení.
Nezbytné osobní údaje (adresu, kontaktní osobou a telefon) předáváme těmto přepravním společnostem:

Eurokurier CZ, s.r.o., IČO: 050 84 733

Česká pošta, s.p., IČO: 47114983

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266

TOPTRANS EU, a.s., IČO: 2202376,

případě našim partnerům – subdodavatelům, pokud zakázku na místo určení dopravují oni.
Vaše údaje s nikým dalším a za žádnými jinými účely nesdílíme.

4. Zabezpečení osobních údajů

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem máme zavedenu řadu technických a  organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

5. Zpracovatel osobních údajů

Pokud nám svěříte ke zpracování podklady, které obsahují osobní údaje, nebo zpracováváme zakázku, k jejíž realizaci jsou osobní údaje dalších osob nutné (příprava různých akcí, výroba personalizovaných materiálů a podobně), pak jsme vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele.
Při realizaci zakázky pak jednáme plně v souladu s pokyny zadavatele.
Podklady pro takovéto zakázky (které mohou obsahovat osobní údaje) zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a po realizaci zakázky je likvidujeme.

6. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v této kapitole. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy, nebo písemně na adresu sídla společnosti.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce.

6.1 Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

6.2 Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a  informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

6.3 Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na t o na gdpr@on-tisk.cz.

6.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete informováni.

6.5 Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete informováni.

6.6 Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

6.7 Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

6.8 Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

6.9 Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce.