Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností ON tisk, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající
ON tisk, s.r.o., se sídlem Křesomyslova 384/17, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 24131806, DIČ: CZ24131806
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 181498.

Kupující
Právnická či fyzická osoba, která si objednala u prodávajícího zboží či služby.
Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Společnost ON tisk, s.r.o. (dále jen společnost) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Společnost zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje společnost pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na společnost obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

III. Objednávka

Objednávat u Prodávajícího lze pouze písemně: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží nebo služeb, vzniká na základě objednávky v systému on-tisk.cz, elektronickou poštou nebo osobní dohodou Kupujícího se zástupcem Prodávajícího.

Prodávající vždy potvrdí přijatou objednávku Kupujícímu formou systémové e-mailové zprávy s uvedením podrobné specifikace provedení produktu, termínu zhotovení, formy předání, ceny a způsobu platby. V případě, že Kupující nevznese námitky, stává se objednávka Kupní smlouvou závaznou pro obě strany. Případné námitky Kupujícího Prodávající akceptuje pouze do okamžiku zahájení výroby. Odstoupení od Kupní smlouvy se řídí podmínkami v odstavci V.

IV. Podklady pro tisk

U objednávek, jejichž podklady jsou kompletně dodány Kupujícím, nese Kupující odpovědnost za grafickou, jazykovou a gramatickou správnost výrobku i za obsah předaných podkladů a prohlašuje, mu náleží veškerá práva nezbytná k používání, zpracování, předávání a zveřejňování dat (zejména textových a obrazových materiálů) předaných Prodávajícímu za účelem zhotovení objednávky.

Kupující ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky.

Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob v důsledku výroby zboží na základě tiskových dat předaných prodávajícímu kupujícím nese výhradně Kupující.

V. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží má kupující právo, pokud je zároveň:

 • spotřebitelem (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná dle § 419 občanského zákoníku)
 • a pokud byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

S ohledem na charakter služeb Prodávajícího vyplývá, že Kupující může odstoupit od objednávky bez zavinění Prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena Prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky.

U objednávek zadaných Kupujícím online na webu www.on-tisk.cz může Kupující objednávku bezplatně stornovat, pouze pokud je stav objednávky v přehledu objednávek označen jako „NOVÁ“.

U objednávek, které jsou označeny „VE VÝROBĚ“, určuje cenu storno poplatku Prodávající.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě existence neuhrazených pohledávek u Kupujícího

 • vstup Kupujícího do likvidace, nebo prohlášení konkursu na majetek Kupujícího
 • nedostatečné zadání pro realizaci ze strany Kupujícího (např. nedodání relevantních podkladů pro výrobu, neúplná nebo chybná specifikace, technologická nerealizovatelnost)
 • neočekávaná chyba v systému on-tisk.cz
 • bez udání důvodů, pokud je obsah objednávky v rozporu s etickými, morálními, náboženskými či jinými hodnotami Prodávajícího
 • neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů, zejména subdodavatelů Prodávajícího

V každém případě bude Prodávající Kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit.

Odstoupením od objednávky nevzniká Kupujícímu žádný nárok na kompenzaci a nevzniká tímto žádný nárok na náhradu případných škod.

VI. Cena zboží

Ceny uvedené v kalkulátoru na www.on-tisk.cz včetně akčních cen jsou platné výhradně při online objednání Kupujícím prostřednictvím tohoto kalkulátoru a jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky Kupujícím. Kupující obdrží elektronicky potvrzení objednávky viz. odstavec III. Veškeré dodatečně objednané vícepráce budou účtovány samostatně.

Ceny, které zpracuje Prodávající Kupujícímu na základě jeho poptávky jsou smluvní a nemusí odpovídat cenám v kalkulátoru. Pokud není uvedeno jinak, tak platnost těchto cen je 5 dní od zaslání Kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění – změna cen se netýká již přijatých objednávek.

VII. Dodací podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

 • osobní odběr: Převzetím prostřednictvím třetí osoby je považováno za převzetí kompetentní osobou Kupujícího.
 • zasílání přepravní službou či poštou po ČR:. Zboží je možné Kupujícímu zaslat přepravní službou (zpravidla DPD, Eurokurier) či prostřednictvím České pošty. Cena dopravy je vygenerována systémem on-tisk.cz nebo je součástí individuální nabídky. Doručení proběhne ve většině případů následující pracovní den, bez garance.
 • zasílání kurýrem (po Praze): Po katastrálním území Hl. m. Prahy je možno kupujícímu zaslat zboží kurýrem. Cena je vygenerována systémem on-tisk.cz, kupující si může ve většině případů zvolit ekonomickou nebo expresní variantu dopravy. V ekonomické variantě dopravy musí kupující počítat s možností doručení v celém rozsahu uváděných časů.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchodníka, který potvrdil objednávku, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin doručit Prodávajícímu osobně nebo e-mailem. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Kupující bere na vědomí, že v případě dodávky tiskovin bez vazby a bez personalizace v nákladech 100 ks a výše může dojít k toleranci v počtu kusů v rozsahu max. o ± 2 %.

Do doby úhrady objednávky zůstává zboží majetkem Prodávajícího.

V případě, že si Kupující zvolil osobní odběr objednávky a během 7 dní od oznámení o zhotovení objednávky nedojde k jejímu vyzvednutí, Prodávající Kupujícího na tuto skutečnost upozorní. Pokud ani po 14 dnech Kupující objednávku nevyzvedne, je na objednávku pohlíženo jako na převzatou. Prodávající s ohledem na zakázkovou výrobu zašle Kupujícímu fakturu na částku, která byla sjednána v objednávce.

VIII. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

 • platbu v hotovosti při převzetí zboží na recepci prodávajícího či od přepravce (kurýr, DPD, Česká Pošta)
 • platbu kartou při převzetí zboží na recepci prodávajícího či od přepravce DPD
 • platbu bankovním převodem před převzetím zboží
 • platbu bankovním převodem se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Záruční podmínky a reklamační řád

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí Kupující Prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady Prodávající poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům.

Reklamace barevnosti je možná pouze v případě vzájemně odsouhlaseného vzorového tisku.

Prodávající neručí za přilnavost samolepek na různých površích. Reklamace přilnavosti je možná pouze v případě, že Prodávající samolepky zároveň instaloval. V tomto případě je garantovaná záruční doba 6 měsíců od data instalace.

V případě zpracování materiálů dodaných Kupujícím Prodávající neručí za jejich případné částečné nebo úplné znehodnocení. Toto ustanovení se týká mj. tisku na papír dodaný Kupujícím.

Prodávající neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal Kupující.

X. Návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty

Prodávající může na vyžádání poskytnout Kupujícímu grafické návrhy řešení tisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně vykalkulované v systému on-tisk.cz a budou kupujícímu vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu Kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší bez žádných vzájemných nároku na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené Prodávajícím, které nebyly realizovány nebo nebyly Kupujícím řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi nelze nijak nakládat.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.